Gregor Johann Mendel (1822 - 1884)

Přibližně před sto padesáti lety v Brně v zahradě Opatství na Starém Brně provedl řeholník jménem Gregor Mendel rozsáhlé pokusy s křížením hrachu. Na základě jeho objevů pak vznikla nová věda – genetika.

Johann Mendel se narodil ve Slezsku v roce 1822 jako syn rolníka. Vzdělání získával v místních školách, poté pokračoval ve studiu ve Filosofickém institutu v Olomouci. V roce 1843 vstoupil do augustiniánského řádu v Opatství na Starém Brně a dostal řeholní jméno Gregor. Zde také získal řeholní formaci v duchu augustiniánské spirituality. Po studiu teologie přijal v roce 1847 kněžské svěcení. Od roku 1851 studoval dva roky na univerzitě ve Vídni. Po návratu do kláštera vyučoval fyziku a přírodopis na reálce a volný čas věnoval výzkumům. Své poznatky přednesl v roce 1865 členům Společnosti pro přírodní vědy v Brně a o rok později je publikoval. Mezi jeho zájmy vedle křížení rostlin patřilo ovocnářství, včelařství a meteorologie. Mendel byl také členem Správní rady nově založené Hypotéční banky moravské. V roce 1868 se stal opatem. Gregor Mendel zemřel 6. ledna 1884.
Mendel jako první objevil zákony dědičnosti a přišel na to, jak se během generací dědí vzhled a ostatní charakteristické znaky organismu.Tak vznikla věda, která má dnes název genetika. 
 
Svým životem, studiem a poctivou prací se stal Gregor Johann Mendel nejznámější a nejproslulejší augustinián v kulturním a vědeckém světě.
Žádný jiný augustiniánský klášter z celého světa se nemůže pochlubit takovým géniem, jakým je moravský opat Mendel.
Avšak od začátku roku 2015 vyvstává aktuální otázka: přihlásí se vedení řádu k tomuto velikánovi, a nebo ho bude tiše ignorovat?  
   

 

Aktuality

Opatství

G. J. Mendel
  Génius genetiky
  Napsali o něm  

Archiv
Fotogalerie
Odkazy
Kontakt

Zpět na úvod

       :