Starobrněnská farnost: její statistický obraz

V druhé polovině roku 1995 se stal na Starém Brně farářem ThDr. Ing. Evžen Martinec.
Tuto službu vykonával do 31.1. 2015. Pro pochopení rozměru jeho služby uvádíme několik údajů, čísel, která mluví naprosto jasně.

V roce 1995 bylo na účtu farnosti přibližně 30 tisíc Kč.
V roce 2015 (k 31.1.) zůstalo na účtu farnosti cca 8 miliónů Kč. Tyto prostředky byly po dlouhá léta našetřeny výhradně na dokončení nutných oprav baziliky (zejména jejího pláště), jež odhadem mohou stát cca 25 miliónů Kč.
Na tento úmysl byly od dárců přijaté!

Od roku 1995 do roku 2015 byly provedeny opravy baziliky ve výši cca 50 miliónů Kč. Bez jakéhokoli pomoci zahraniční či tuzemské církve.

Celková částka dalších nezbytných oprav bude záležet na jejich rozsahu. Do výše uvedených prací nebyla započtena např. rovněž potřebná oprava oken v bazilice, případně mobiliáře opatské sakristie, či depozitáře,...
S tímto výčtem lze pokračovat dále, ale není to asi nutné. Každé zanedbání či odkládání oprav je bude pouze zbytečně zdražovat. Již nyní tyto opravy představují částku v řádu mnoha desítek milionů Kč.

Podle posledního nařízeného sčítání bylo na třech dopoledních bohoslužbách každou neděli dohromady přítomno cca 800 věřících.

Ministrantů se u oltáře o nedělích střídalo přibližně dvacet. 

Pět varhaníků vykonávalo pravidelnou službu při liturgii, podle jejich časových možností.

Náboženství v poslední době navštěvovalo v klášterní učebně asi 45 dětí.

Farnost neměla žádné trvalé zaměstnance (na plné úvazky). Veškerou práci vykonávali věřící, ale i nevěřící zdarma a rádi, na základě své víry či svého vztahu k Panně Marii, k bazilice, ke Starému Brnu,…

Kromě pravidelných povinných odvodů na biskupství se v bazilice a opatství konaly dobrovolně - „navíc“, ve spolupráci s druhými, různé charitativní akce, při kterých se vybralo cca 10 miliónů korun pro jakkoli potřebné, bez rozdílu vyznání. To bylo možné, jen na základě plné vzájemné důvěry mezi farářem, pořadateli a donátory. Nelze nevzpomenout a nepoděkovat také umělcům, kteří se zdarma během těchto akcích angažovali.

Od počátku působení P. Evžena Martince až do roku 2014 se o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie konaly v bazilice největší poutě města Brna (bazilika byla vždy zcela zaplněna do posledního místečka), při kterých se uctívala Matka Boží, Panna Maria. Nejen na poutě, ale i na přípravná tridua byli zváni „cizí“ kazatelé (biskupové, opati, kněží nebo jáhni), o kterých se vědělo, že mají schopnost v homilii oslovit posluchače a také, že mají přátelský vztah ke starobrněnské bazilice a opatství.

Na závěr je zapotřebí ještě zmínit i to, že bazilika byla v minulých letech vyhledávána a obdivována mimo jiné i pro svou čistotu a vkusnou výzdobu.

___ 

Přejeme novému faráři a jeho dvěma novým kaplanům co nejvíce úspěchů, a to především na základě Božího požehnání, bez kterého je marné lidské namáhání.  

   

 

Aktuality

Opatství

G. J. Mendel

Farnost

Archiv
Fotogalerie
Odkazy
Kontakt

Zpět na úvod