MF Dnes? Opět nepřekvapila. Tentokrát v článku o svatbě šéfa divadla (26. 5.2012).

Prolog:

Během dvou dnů jsme zaznamenali množství kladných mailů na naši reakci v tom smyslu, že nelze mlčet k neetickému jednání. Co je smutné, nebo spíše alarmující je to, že autor článku, student Michal Horák je skautem a průvodcem v katedrále na Petrově (jak sám sebe prezentuje). Na to nás upozornili naši čtenáři. Tam se totiž mohl zeptat přímo jak je to se sňatky rozvedených, ke kterým dává souhlas biskup, nebo jaká pravidla jsou při křtu dítěte. Ale o to mu asi ve skutečnosti ani tak nešlo. Vzhledem k tomuto faktu již nemusíme být překvapeni obsahem jeho článků...

Dříve uvedený text: 

Z následujícího mailu a odpovědi si můžete udělat představu o práci a metodách redaktorů -  studentů v MF Dnes. Předpokládáme, že následující text nepotřebuje komentář.

Dobrý den pane opate,

chtěla bych se Vás zeptat na chystaný sňatek ředitele NDB Daniela Dvořáka. Není pro svatbu v kostele problém, že Daniel Dvořák je rozvedený a má nemanželské dítě (které bude ve stejný den pokřtěno)? Vy jste přítelem Daniela Dvořáka, že jej budete oddávat?

Předem děkuji za odpovědi.

S pozdravem

Eliška Kolínková

 
studentka 

Redaktorka MF DNES
Česká 19, Brno

tel: 516202230
gsm: 734517226

Odpověď:

Vážená paní redaktorko, 

i když jsem nebyl pověřen být osobním mluvčím ve vztahu k zamýšlenému sňatku, jeví se mně přinejmenším vhodné a pedagogické odpovědět alespoň takto: 

- uzavírání sňatků a vše s nimi spojené se řídí Kodexem kanonického práva (z roku 1983), kán. 1055 - 1165

- v této části kodexu je stanoveno mimo jiné, kdo může, ale také kdo má povinnost oddávat; rovněž se tam dočtete, kde se sňatek uzavírá (jde o místo tzv. kanonického bydliště) - což je odpovědí na Vaši poslední otázku

- rovněž kodex stanovuje, za jakých okolností může případně rozvedený opětovně vstupovat do manželství (pro Váš klid sděluji, že patřičné prohlášení o neplatnosti manželství uděluje biskup diecéze, nejde tady v žádném případě o libovůli faráře) 

- a nakonec v uvedené matérii naleznete i odpověď, jak je to s nemanželskými dětmi a jejich legitimováním. 

Pro úplnost doplňuji, že na udělování křtu a vše, co je s touto svátostí spojeno pamatuje zmíněný kodex v kánonech 849 - 878; tam se také dočtete, kde, kdo a za jakých podmínek uděluje křest. 

Vzhledem k tomu, že předpokládám to, že Vaše otázky pramení asi z neznalosti příslušných norem církevního práva a ne z touhy bulvarizovat něčí soukromý život, považoval jsem za vhodné reagovat. V opačném případě bych mohl začít mít legitimní strach, že se redaktoři novin začnou ptát na to, kdo byl u zpovědi a z čeho se zpovídal... Ale to snad není Váš případ.  

Asi by bylo ze strany vašich novin velmi moudré a užitečné, publikovat a vysvětlit pravidla ohledně udílení křtů a uzavírání sňatků, neboť je zřejmé, že rozhodně nemalá část našeho národa nemá v těchto věcech ani elementární znalosti. K tomu by vám mohly např. pomoci kompetentní osoby z biskupství nebo z olomoucké teologické fakulty. Tím by se rozptýlily různé pochybnosti s tím spojené a šíření názorů na základě pouhé vlastní fantazie, jak je to dnes, bohužel obvyklé.

S přátelským pozdravem

Evžen Martinec

 

PS:
- proč zval na žehnání lodí Dopravní podnik města Brna právě starobněnského opata a ne jiného kněze, by se mohl pan redaktor zeptat u jeho tiskové mluvčí. To však nemá žádnou souvislost se svatbou farníka, kterou má farář povinnost vykonat, pokud žadatelé splňují dané požadavky.

- i přes tuto zcela jasnou odpověď je z článku naprosto zřejmé, jakou mají redaktoři ochotu publikovat pravdivé, ověřené a poučné informace.

Pro ty, kteří mají smysl pro dobro a pravdu uvádíme důvody proč ředitel divadla požádal o svatbu v bazilice na Starém Brně:
jednak pro to, že je řádným farníkem starobrněnské farnosti a také proto, že pana opata zná z pravidelných návštěv divadla a také jako člověka, který se snaží zapojovat do kulturního života Brna a podporovat ho. Ostatně stanovisko pana opata o tom, že má obavy z nekulturních lidí není neznámé. K dialogu křesťanů mj. se světem kultury opakovaně vyzýval i současný Sv. otec, Benedikt XVI. 

A proč opat žehnal lodě a tramvaje? Odpověď není vůbec složitá. Protože on sám používá městskou dopravu, které fandí. Bohužel, v obou uvedených případech je v Brně výjimkou mezi duchovními. Víc už není třeba vysvětlovat. Tyto zcela prosté důvody v rámci demagogického podání určitých redaktorů mají vzbudit v čtenářovi bujnou fantazii...

Je trochu smutné, že paní redaktorka nijak nezareagovala na vyčerpávající informace, které jí byly zaslány. Možná proto, aby mohla třeba tvrdit, že jí mail nedošel, příp. že článek nakonec psal z pochopitelných důvodů její kolega, student Michal Horák. 

  autor článku student Michal Horák

K malému zamyšlení ještě uvádíme následujíc text:

Ježíš však odešel na Olivovou horu. Na úsvitě přišel opět do chrámu a všechen lid se k němu shromažďoval. On se posadil a učil je. Tu k němu zákoníci a farizeové přivedou ženu, přistiženou při cizoložství; postaví ji doprostřed a řeknou mu: „Mistře, tato žena byla přistižena při činu jako cizoložnice. V zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty?“ Tou otázkou ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi. Když však na něj nepřestávali naléhat, zvedl se a řekl: „Kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ni kamenem!“ A opět se sklonil a psal po zemi. Když to uslyšeli, vytráceli se jeden po druhém, starší nejprve, až zůstal sám s tou ženou, která stála před ním. Ježíš se zvedl a řekl jí: „Ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil?“ Ona řekla: „Nikdo, Pane.“ Ježíš řekl: „Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš!“  (Jan 8,1-11)

 

Pro zajímavost uvádíme obdobnou předposlední zkušenost s MF Dnes:

http://www.opatbrno.cz/archiv/clanek1395.htm

 

   

 

Aktuality

Opatství

G. J. Mendel

Farnost

Archiv
Fotogalerie
Odkazy
Kontakt

Zpět na úvod